CHƯƠNG TRÌNH BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 22/06/2019 CHO ĐẾN HẾT NGÀY 02/07/2019